home
 

ORGANISATIEREGLEMENT 12e Wim Hendriks Trofee:

1. Organisatie
De 12e Wim Hendriks Trofee, hierna te noemen "de wedstrijd", wordt op zaterdag 28 april 2018 georganiseerd door de Wielervereniging Zeeuws-Vlaanderen, hierna te noemen "de organisatie", welke tevens houder is van de wedstrijdlicen­tie (KNWU) en de vergunningen en ontheffingen van de overheden. Deze licentie, vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de organisatie.

2. Type wedstrijd
Aan deze wedstrijd, waarvan de afstand ruim 85 km bedraagt, wordt deelgenomen door ploegen van maximaal 3 renners uit de categorie Nieuwelingen. Deelname staat in 2018 open voor maximaal 150 renners. Startgelegenheid is er voor ploegen welke zich bij de KNWU hebben aangemeld bij de voorinschrijving van de nieuwelingen klassiekers 2018, alsmede voor, door de organisatie uitgenodigde, buitenlandse ploegen.
Inschrijving dient te geschieden door het inzenden van het daarvoor bestemde (digitale) KNWU formulier aan: L.A.A. Kouijzer, Kerklaan 18, 4576 AX Koewacht.

Clubs welke deelnemen via de voorinschrijving van de KNWU verrekenen hun inschrijvingsgeld rechtstreeks met de KNWU.  Voor de overige ploegen geldt:  het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per renner. Per ploeg dient het totaalbedrag  à € 30,00 uiterlijk 10 april 2018 te worden overgemaakt op rekeningno: NL60RABO033.04.37.429 t.n.v. Stichting Wim Hendriks Trofee onder vermelding van: Wim Hendriks Trofee (WHT) en de naam van de ploeg.
Voor betalingen vanuit het buitenland: IBAN: NL60 RABO 0330 4374 29 en BIC: RABONL2U.

3. Reglementen
De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen en instructies van de KNWU.

 

4. Route

 De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van:

- de reglementen, bepalingen en instructies van de KNWU en de organisatie;

- de te volgen route.

De ROUTE wordt aangegeven door GELE BORDEN met RODE PIJL.

­De organisatie zorgt voor een juiste en duidelijke routeaanduiding.

 

5. Rugnummer

Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes vindt plaats vanaf 12.00 uur in het Sportcentrum de Skidome, Zeelandlaan 2 te Terneuzen.

Om 14.00 uur sluit de inschrijving.
De rugnummers/kaderplaatjes dienen door de ploegleiders te worden afgehaald. Deze worden uitsluitend verstrekt nadat de geldige licenties van de deelnemers zijn overlegd. Na inleveren van de rugnummers/kaderplaatjes worden de licenties teruggegeven.
Hier ontvangen de ploegleiders tevens de bescheiden voor de materiaal-/volgwagens.

6. Neutrale wagens

Indien er schade ontstaat aan het reservemateriaal dat men ontvangt uit de algehele neutrale materiaalwagens, dan dient de gebruiker of zijn ploegleider dit te vergoeden aan de eigenaar van het materiaal.

7. Was- en kleedgelegenheid
Verkleed- en wasgelegenheid bevinden zich te Terneuzen in de Skidome, Zeelandlaan 2 en te Koewacht in de basisschool de Vlaswiek, gelegen aan de Eikenlaan 22 te Koewacht. De deelnemers dienen was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval (papier, schillen e.d.) in de daarvoor bestemde vuilnisemmers te deponeren.

8. Jury
De juryvergadering vindt plaats om 14.00 uur in de Skidome, Zeelandlaan 2 te Terneuzen.

9. Ploegleiders
De ploegleidersvergadering vindt plaats om 13.30 uur in de Skidome, Zeelandlaan 2 te Terneuzen. Deze is uitsluitend bestemd voor “aangewezen” ploegleiders welke met (combinatie van twee clubs) neutraal materiaal rijden.
Hier ontvangen de ploegleiders tevens de bescheiden voor de materiaal-/volgwagens.

10. Radio-Tour
De radio-communicatieapparatuur wordt uitgegeven vanaf 13.30 uur vanuit de KNWU-auto  welke voor de Skidome staat opgesteld.

11. Deelnemerslijsten
De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 14.45 uur ver­krijgbaar en worden op de startlocatie door de organisatie uitgedeeld.

12. Tekenen presentielijsten
De deelnemers begeven zich op aanwijzing van de microfonist  naar de startbox en tekenen aldaar de presentielijst welke vanaf 13.30 uur ter ondertekening aanwezig is.

13. Aanvang wedstrijd
De start vindt plaats om 15.00 uur precies. De deelnemers zijn verplicht tenminste 30 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar aangebrachte rugnummers. Het door de organisatie uitgereikte kaderplaatje dient op juiste wijze op de fiets te zijn bevestigd.
Hier vindt een controle plaats van het verzet. (maximale omwenteling 7,01 m b.v.  52 x 16)

14. Volgers
Voor zover bevoegd, en daartoe voorzien van KNWU-strook en ontvanger, stellen de voertuigen in de volgerskaravaan zich op naast het Sportcentrum de Skidome, Zeelandlaan 2 te Terneuzen. Het meerijden in deze volgerskaravaan door niet officiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij zullen na overleg met de wedstrijdleiding, door het begeleidende politiekorps worden verwijderd.

15. Bezemwagen
De bezemwagen (laatste wagen van de karavaan) is herkenbaar aan een groene vlag, alsmede het opschrift "laatste wagen".

16. Gevaarlijke punten
Op punten die gevaar kunnen opleveren worden door de organisatie personen (motorbrigade) met een gele vlag geplaatst. De deelnemers dienen op de op deze wijze aangegeven punten de uiterste attentie en voorzichtigheid te betrachten.

17. Volgers - Veiligheid
Alleen zij die door de organisatie zijn uitgenodigd zullen toegelaten worden tot de volgerkaravaan.
De aangewezen ploegleiders zullen verantwoordelijk gesteld worden indien andere personen in hun wagens hebben plaatsgenomen.
Alle voertuigen dienen welke tot volgerkaravaan horen “GEDIMD GROOT LICHT”  te voeren.
Alle zich in de volgerkaravaan bevindende (materiaal)wagens worden op ongeveer 300 meter afstand van de finish, op de kruising van de Klapstraat met de Molenweg te Koewacht links afgeleid. Via de Molenweg wordt men vervolgens afgeleid naar de achterzijde van de finish. De afgeleide voertuigen kunnen doorrijden tot aan de basisschool de Vlaswiek. Voertuigen welke behoren tot de volgerkaravaan en gerechtigd zijn mee over de finishlijn te rijden zijn duidelijk herkenbaar door een op de voorruit aan te brengen fel oranje gekleurde raamsticker. De raamstickers worden door de organisatie uitgereikt aan de betrokken chauffeurs.
De wedstrijdkaravaan wordt begeleid door de  politie per motor en auto en door mobiele verkeersregelaars, die daarmee instaan voor de veiligheid van de wedstrijd.
De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury en door de organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen.
Het negeren van deze aanwijzingen zal leiden tot startverbod of uitsluiting van de wedstrijd.

18. Aankomst

 De finish vindt plaats omstreeks 17.00 uur aan de Eikenlaan te Koewacht. De eerste drie renners melden zich voor de huldiging direct na aankomst nabij de jurywagen.

 

19. Protesten en sluiting wedstrijd
De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na aankomst van de bezemwagen.

Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de wedstrijdcommissarissen worden ingediend, die daartoe bereikbaar is in de jury-vergaderruimte.

20. Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats omstreeks 17.00 uur direct na de aankomst nabij de jurywagen, de eerste drie renners worden gehuldigd, waarna de kasseienprijs wordt uitgereikt aan de winnaar van het kasseienklassement.

21. Verantwoordelijkheid
De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, voor, tijdens of na de wedstrijd overkomen.

22. Overzicht van de prijzen
Op de individuele uitslag is het prijzenschema P van de KNWU van toepassing.
Individueel prijzenschema P (totaal € 255,00):


1e pr              € 25,00             11e pr           € 10,00            21e pr            5,00
2e                   € 20,00             12e               € 10,00             22e               € 5,00
3e                   € 15,00             13e               € 10,00             23e               € 5,00
4e                   € 15,00             14e               € 10,00             24e               € 5,00
5e                   € 10,00             15e                 5,00              25e                 5,00
6e                   € 10,00             16e                  5,00             26e               € 5,00
7e                   € 10,00             17e                 5,00              27e                 5,00
8e                   € 10,00             18e                 5,00              28e                 5,00
9e                   € 10,00             19e                 5,00              29e                 5,00
10e                 € 10,00             20e                  5,00             30e               € 5,00

Tevens zijn er 5 geldprijzen op de uitslag van het ploegenklassement, totaalbedrag € 75,00. De ploegenklassering wordt opgemaakt aan de hand van de tijden gemaakt door de 2 best geklasseerde renners van elke ploeg:1e prijs € 25  2e prijs € 20  3e prijs € 15  4e prijs € 10  5e prijs € 5.
Er is een kasseienklassement (gesponsord door De Kraker Axel) ingesteld. Er zijn punten te verdienen tijdens passages op de Plattedijk te Axel (kasseisprint 1 en 2) en de Waterhuisstraat te Zuiddorpe (kasseisprint 3, 4 en 5). Er worden steeds 3, 2 en 1 punten toegekend tijdens de sprints.  De winnaar van dit klassement (prijs € 15,00) is de renner welke de meeste punten heeft behaald. Bij gelijke uitslag is de laatste sprint op de Waterhuisstraat doorslaggevend. Alle sprints worden door de jury opgenomen. Voor de eerste 3 renners zijn er speciale prijzen (in natura) beschikbaar. Deze worden overhandigd tijdens de prijsuitreiking aan de jurywagen.
Kasseienklassement: de winnaar ontvangt € 15,00 en een kasseitrofee à la Parijs-Roubaix.

Ploegenklassement: 1e pr € 25,00    2e pr € 20,00    3e pr € 15,00    4e pr € 10,00   5e pr € 5,00
Uitbetaling van alle geldprijzen via bankrekening binnen twee weken na de wedstrijddatum.

23. Medische dienst
Een medische dienst staat zowel tijdens als voor en na de wedstrijd ten dienste van de renners en de volgers.
De teams van Medical & Safety en EHBO vereniging St. Ludwina Koewacht kunnen op verzoek van de renners of van de ploegleiders op elk moment medische bijstand verlenen.

Zij volgen de wedstrijd in meerdere wagens. Een lijst met ziekenhuizen is vermeld in het wedstrijdboek en eventueel het GSM-nummer van de rondearts.

24. Antidoping controle
Voor de eventuele medische controle is in basisschool de Vlaswiek (naast de gymzaal) een lokaal beschikbaar. De route naar dit lokaal is middels borden aangegeven.

25. Slotbepaling
Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen of vinden sancties plaats tegen de betreffende begeleider(s) of renner(s)

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen m.b.t. wedstrijdtechnische aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen en m.b.t. organisatorische aangelegenheden de organisatie.

 

26. Overzicht van rond het parcours gelegen ziekenhuizen en huisartsenpost in Nederland

Terneuzen:

Streekziekenhuis ZorgSaam, Wielingenlaan 2 , telefoon: 0115-688000  fax: 0115-620834

Huisartsenpost     ZorgSaam, Vlietstraat 12 , telefoon: 0115-643000

 

         home