home
                                                                        

         

ORGANISATIEREGLEMENT 37e Wim Hendriks Trofee:

1. Organisatie
De 37e Wim Hendriks Trofee, hierna te noemen "de wedstrijd", wordt op zondag 28 april 2019 georganiseerd door de Wielervereniging Zeeuws-Vlaanderen, hierna te noemen "de organisatie", welke tevens houder is van de wedstrijdlicen­tie (KNWU) en de vergunningen en ontheffingen van de overheden. Deze licentie, vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de organisatie.

2. Type wedstrijd
Aan deze wedstrijd, waarvan de afstand ruim 172 km bedraagt, wordt deelgenomen door ploegen van maximaal 6 renners en minimaal 4 renners uit de categorie Elite/Belofte. Deelname staat open voor ploegen van maximaal 6 renners en minimaal 4 renners uit de categorie Elite/Belofte. Deelname staat voor iedere ploeg open, het betreft een zogenaamde vrije wedstrijd. Inschrijving dient te geschieden door het inzenden van het daarvoor bestemde (digitale) KNWU formulier aan: L.A.A. Kouijzer, Kerklaan 18, 4576 AX Koewacht.

Deelnemende ploegen dienen het inschrijvingsgeld à € 100,00 per ploeg uiterlijk 14 april 2019 te hebben overgemaakt op het bankrekeningnummer:
NL60 RABO 0330 4374 29  t.n.v. Stichting Wim Hendriks Trofee te Koewacht onder vermelding van: Wim Hendriks Trofee (WHT) en de naam van de ploeg.

Voor betalingen vanuit het buitenland: BIC: RABONL2U.

3. Reglementen
De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen en instructies van de KNWU.

4. Route
De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van:
- de reglementen, bepalingen en instructies van de KNWU en de organisatie;
- de te volgen route.

De ROUTE wordt aangegeven door GELE BORDEN met RODE PIJL. Het is streng verboden om op fietspaden te rijden welke parallel aan het parcours zijn gelegen.

­De organisatie zorgt voor een juiste en duidelijke routeaanduiding.

5. Rugnummers / kaderplaatjes
Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes vindt plaats vanaf 10.00 uur in het gemeenschapscentrum de Vlaschaard, Nieuwstraat 98 te Koewacht, telefoon; 0114-361451.
Om 10.45 uur sluit de inschrijving.
De rugnummers/kaderplaatjes dienen door de ploegleiders te worden afgehaald. Deze worden uitsluitend verstrekt nadat de geldige licenties van de deelnemers zijn overlegd. Na inleveren van de rugnummers/kaderplaatjes worden de licenties teruggegeven.

6. Neutrale wagens
Indien er schade ontstaat aan het reservemateriaal dat men ontvangt uit de algehele neutrale materiaalwagens, dan dient de gebruiker dit te vergoeden aan de eigenaar van het materiaal.

7. Was- en kleedgelegenheid
Verkleed- en wasgelegenheid bevinden zich te  Koewacht in de basisschool de Vlaswiek, gelegen aan de Eikenlaan 22 te Koewacht. De deelnemers dienen was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval in de daarvoor bestemde vuilnisemmers te deponeren.

8. Jury
De juryvergadering vindt plaats om 11.30 uur in de Vlaschaard, Nieuwstraat 98 te Koewacht, telefoon: 0114-361451.

9. Ploegleiders
De ploegleidersvergadering vindt plaats om 11.00 uur in de Vlaschaard, Nieuwstraat 98 te Koewacht, telefoon: 0114-361451.

Hier ontvangen de ploegleiders tevens de bescheiden voor de materiaal-/volgwagens. Voorafgaand  aan de ploegleidersvergadering dienen de ploegleiders de licenties van de deelnemende renners ter inzage te hebben gegeven bij de rugnummeruitreiking.

10. Radio- Tour
De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden op de frequentie van “Radio-Tour 155.9125 KNWU 2 of 155.9375.
De radio-communicatieapparatuur wordt uitgegeven vanaf 10.30 uur vanuit de KNWU-auto  welke voor de Vlaschaard staat opgesteld.

11. Deelnemerslijsten
De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 12.45 uur ver­krijgbaar en worden op de startlocatie door de organisatie uitgedeeld.

12. Tekenen presentielijsten
De deelnemers begeven zich op aanwijzing van de microfonist  naar de startbox en tekenen aldaar de presentielijst welke vanaf 12.30 uur ter ondertekening aanwezig is.

13. Aanvang wedstrijd
De start vindt plaats om 13.00 uur precies. De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar aangebrachte set van dubbele rugnummers, alsmede de aan de voorvork bevestigde transponders. Het door de organisatie uitgereikte kaderplaatje dient op juiste wijze op de fiets te zijn bevestigd.

14. Volgers
Voorzover bevoegd, en daartoe voorzien van KNWU-strook en ontvanger, stellen de voertuigen in de volgerskaravaan zich op in de nabijheid van de startlocatie aan de Eikenlaan te Koewacht. Het meerijden in deze volgerskaravaan door niet officiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij zullen na overleg met de wedstrijdleiding, door de begeleidende politie worden verwijderd.

15. Bezemwagen
De bezemwagen (laatste wagen van de karavaan) is herkenbaar aan een groene vlag, alsmede het opschrift "laatste wagen".

16. Gevaarlijke punten
Op punten die gevaar kunnen opleveren worden door de organisatie personen (motorbrigade) met een gele vlag geplaatst. De deelnemers dienen op de op deze wijze aangegeven punten de uiterste attentie en voorzichtigheid te betrachten.

17. Volgers - Veiligheid
Alleen zij die door de organisatie zijn uitgenodigd zullen toegelaten worden tot de karavaan.
De ploegleiders zullen verantwoordelijk gesteld worden indien andere personen in hun wagens hebben plaatsgenomen. Per ploeg is één volgwagen toegestaan.
Alle voertuigen dienen welke tot volgerkaravaan horen “GEDIMD GROOT LICHT”  te voeren

Alle zich in de volgerkaravaan bevindende (materiaal)wagens worden op ongeveer 300 meter afstand van de finish, op de kruising van de Klapstraat met de Molenweg te Koewacht links afgeleid. Via de Molenweg wordt men vervolgens afgeleid naar de achterzijde van de finish. De afgeleide voertuigen kunnen doorrijden tot aan de basisschool de Vlaswiek. Voertuigen welke behoren tot de volgerkaravaan en gerechtigd zijn mee over de finishlijn te rijden zijn duidelijk herkenbaar door een op de voorruit aan te brengen fel oranje gekleurde raamsticker. De raamstickers worden door de organisatie uitgereikt aan de betrokken chauffeurs.

De wedstrijdkaravaan wordt begeleid door de  politie per motor en auto en door mobiele seingever, die daarmee instaan voor de veiligheid van de wedstrijd.

De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury en door de organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen.

Het negeren van deze aanwijzingen zal leiden tot startverbod of uitsluiting van de wedstrijd.

18. Ravitaillering
Persoonlijke verzorging is toegestaan op de aangewezen verzorgingsplaats, zijnde de Bosdreef (nr. 110) te Axel en wel tijdens de laatste passages aldaar (afgelegde afstand 87 km).

19. Aankomst
De finish vindt plaats omstreeks 16.50 uur aan de Eikenlaan te Koewacht. De eerste drie renners melden zich voor de huldiging direct na aankomst bij de jurywagen, alsmede de winnaar van het kasseienklassement.

20. Protesten en sluiting wedstrijd
De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na aankomst van de bezemwagen. Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de wedstrijdcommissarissen worden ingediend, die daartoe bereikbaar is in de jury-vergaderruimte.

21. Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats aan de jurywagen, bij slecht weer omstreeks 18.00 uur in de permanence te Koewacht, gevestigd in het gemeenschapscentrum de Vlaschaard, Nieuwstraat 98, telefoon: 0114-361451. Hier zal tevens de juryvergadering plaats­vinden.

22. Verantwoordelijkheid
De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, voor, tijdens of na de wedstrijd overkomen.

23. Overzicht van de prijzen
Individueel prijzenschema G (totaal € 910,00):

1e pr          € 80,00             11e pr           € 30,00              21e pr          € 20,00
2e               € 70,00             12e               € 30,00             22e               € 20,00
3e               € 55,00             13e               € 30,00             23e              € 15,00
4e               € 50,00             14e               € 30,00             24e               € 15,00
5e               € 45,00             15e               € 25,00             25e               € 15,00
6e               € 40,00             16e               € 25,00             26e               € 15,00
7e               € 35,00             17e               € 25,00             27e              € 15,00
8e               € 35,00             18e               € 25,00             28e               € 15,00
9e               € 35,00             19e               € 25,00             29e               € 15,00
10e             € 35,00             20e               € 25,00             30e               € 15,00

Tevens zijn er 5 geldprijzen op de uitslag van het ploegenklassement, totaalbedrag € 260,00. De ploegenklassering wordt opgemaakt aan de hand van de tijden gemaakt door de 3 best geklasseerde renners van elke ploeg.  Ploegen, ex aequo in het ploegenklassement, zullen worden gerangschikt op basis van de plaats uitslag van de beste 3 renners. Is ook dan nog de stand gelijk, dan is de plaats uitslag van de beste renner bepalend.

Er is een keienklassement (gesponsord door de Kraker Axel) ingesteld. Er zijn punten te verdienen  tijdens passages op de Waterhuisstraat te Zuiddorpe (kasseienstrook nr  15, 12, 9, 7, 5 en 3) en de Plattedijk te Axel (kasseienstrook nr 17, 14 en 11). Er worden steeds 3, 2 en 1 punten toegekend tijdens de sprints. De winnaar van dit klassement (prijs € 40,00) is de renner welke de meeste punten heeft behaald. Bij gelijke uitslag is de laatste sprint op de Waterhuisstraat doorslaggevend. Alle sprints worden door de jury opgenomen.

Kasseienklassement: de winnaar ontvangt € 40,00 en een kasseitrofee à la Parijs-Roubaix.

Ploegenklassement: 1e pr € 90,00    2e pr € 70,00    3e pr € 50,00    4e pr € 30,00  5e pr € 20,00

Uitbetaling van de geldprijzen via bankrekening binnen twee weken na de wedstrijddatum.

24. Medische dienst
Een medische dienst staat zowel tijdens als voor en na de wedstrijd ten dienste van de renners en de volgers.
De teams van Medical & Safety en EHBO vereniging St. Ludwina Koewacht kunnen op verzoek van de renners of van de ploegleiders op elk moment medische bijstand verlenen.
Zij volgen de wedstrijd met meerdere voertuigen.
Een lijst met ziekenhuizen is vermeld in het wedstrijdboek en eventueel het GSM-nummer van de rondearts.

25. Antidoping controle
Voor de eventuele medische controle is in de kleedlokalen van de RKVV Koewacht een lokaal (scheidsrechtersruimte) beschikbaar.

26. Slotbepaling
Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen of vinden sancties plaats tegen de betreffende begeleider(s) of renner(s).
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen m.b.t. wedstrijdtechnische aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen en m.b.t. organisatorische aangelegenheden de organisatie.      

27. Overzicht van rond het parcours gelegen ziekenhuizen en huisartsenpost in Nederland
- Streekziekenhuis ZorgSaam, Wielingenlaan 2 , telefoon: 0115-688000  fax: 0115-620834
- Huisartsenpost ZorgSaam, Vlietstraat 12 , telefoon: 0115-643000

 home